ALANYA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ
ANASAYFA TARİHÇE GEZİ TAKVİMİ FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER ÜYELİK İLETİŞİM EDİTÖR GİRİŞ

Maps-Harita

bookingRESİM GALERİ

HABER ARA


Gelişmiş Arama

LİNKLER
 


  
   


 

BİLGİLER

HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETEDE...

HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETEDE...

Tarih 18 Temmuz 2011, 11:16 Editör

18 Temmuz 2011 Tarihli ve 27998 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yönetmeliği ile bir büyük adım daha atılmış oldu.

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve bu organların görevleri ile mali konulara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve bu organların görevleri ile mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 136 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
b) Başkan vekili: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan vekillerini,
c) Bölüm başkanı: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine bağlı akademik birimlerin bölüm başkanlarını,
ç) Dekan: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,
d) Fakülte/enstitü/yüksekokul kurulu: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokulların kurullarını,
e) Fakülte/enstitü/yüksekokul sekreteri: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokulların sekreterlerini,
f) Fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokulların yönetim kurullarını,
g) Genel Sekreter: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Genel Sekreterini,
ğ) Müdür: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine bağlı enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezi ile sürekli eğitim merkezi müdürlerini,
h) Mütevelli Heyet: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ı) Rektör: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Senatosunu,
j) Üniversite: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesini,
k) Üniversite Yönetim Kurulu: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
l) Vakıf/Kurucu Vakıf: Alanya Hamdullah Emin Paşa ve Haremi Hatice Tahire Hanım Vakfını,
m) Vakıf Yönetim Kurulu: Alanya Hamdullah Emin Paşa ve Haremi Hatice Tahire Hanım Vakfı Yönetim Kurulunu,
n) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Mütevelli Heyet ve Görevleri
Mütevelli heyet
MADDE 5 (1) Mütevelli Heyet, en yüksek karar organıdır ve Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.
(2) Mütevelli Heyet; Devlet memuru olma niteliklerine sahip ve en az üçte ikisi lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş adaylar arasından, dört yıl süre ile Vakıf Yönetim Kurulu tarafından seçilen en az yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Seçilen üyeler Başkan tarafından YÖK’e bildirilir.
(3) Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve kayın hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı ikiyi geçemez.
(4) Mütevelli Heyetin üye sayısı, üyelerde aranacak diğer nitelikler, seçime ilişkin usul ve esaslar ile seçilen veya ayrılan Başkan ve üyeler en geç bir ay içinde YÖK’e bildirilir.
(5) Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları, üniversitelerinden gerekli izinin alınmış olması kaydı ile Mütevelli Heyette görev alabilir.
(6) Rektör, Mütevelli Heyetin tabii üyesidir. Ancak kendisi ile ilgili konularda toplantılara katılamaz. Rektör Başkan veya Başkan vekili olarak seçilemez. Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyette görev alamaz.
(7) Mütevelli Heyet üye sayısı Kurucu Vakıf tarafından belirlenir. Mütevelli Heyet üyeleri Kurucu Vakıf tarafından süresi bitmeden görevden alınabilir.
(8) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Ancak; Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli Heyet üyelerine toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda onikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Başkan ve üyelere bunun dışında herhangi bir suretle başkaca bir ödeme yapılmaz.
(9) Mütevelli Heyet kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan ve iki başkan vekili seçer. Başkan Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder. Süreleri biten Başkan ve Başkan vekilleri yeniden seçilebilir. Mütevelli Heyet yılda en az iki defa toplanır. Mütevelli Heyet, ihtiyaç olduğunda Başkanın daveti ile toplanabilir. Mütevelli Heyetin toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Üçüncü turda salt çoğunluğun sağlanamadığı hallerde dördüncü turda oy çokluğu esası uygulanır. Her üye oyunu kabul ve ret şeklinde verir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Toplantıya gerekli görüldüğü hallerde, oy hakları olmadan Rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezi müdürleri, Genel Sekreter, uzmanlar ve diğer görevliler çağırılabilir.
(10) Mütevelli Heyet kararları usulüne uygun olarak karar defterine yazılarak Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.
Mütevelli heyetin görevleri
MADDE 6 (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:
a) Başkanı  seçmek,
b) Üniversite çalışmalarının işleyişini ve yönetimini sağlayan ilke, politika ve plânları belirlemek,
c) Üniversite ile ilgili düzenleyici işlemleri kabul etmek ve uygulanmasını sağlamak,
ç) Rektörü atamak ve Rektörlükçe hazırlanan ayrıntılı bütçeyi kabul etmek, uygulanmasını izlemek ve denetlemek; bütçe uygulama esaslarını, harcama usullerini, harcamalara ilişkin yetkiler ile imza ve temsil yetkilerini belirlemek; bütçe yılı içinde, gerektiğinde ek ödenek verilmesi hususunda karar vermek; bütçe döneminde harcanamayan ödeneklerin yıl sonunda gelecek bütçe dönemine aktarılması konusunda karar vermek,
d) Üniversitenin taşınır ve taşınmaz mallarını yönetmek, bağışları kabul veya ret etmek ve yeni kaynak yaratılmasını sağlamak,
e) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini yapmak; atamalarını, terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak,
f) Öğrencilerden alınacak ücretlerin miktarını, ödeme şekil ve zamanını belirlemek,
g) Üniversiteye bağlı tüm birim ve merkezler tarafından yürütülecek kurs, seminer, proje ve danışmanlık ve benzeri hizmetlere ilişkin ücretlerle bu ücretlerin alınma şekil ve zamanlarını, ilgili birimlerin görüşlerini de alarak belirlemek,
ğ) Üniversiteye alınması YÖK tarafından önerilen öğrenci sayılarını, yabancı uyruklu öğrenci sayılarını, burslu kontenjanları ve verilecek burs miktarlarını, Üniversitenin ilgili organlarının da görüşlerini alarak belirlemek,
h) Üniversiteye kaynak sağlayacak yatırımlar yapılmasına, işletmeler kurulmasına ve kurulmuş işletmelere iştirak edilmesine ve mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına ilişkin kararlar almak, ilgili kurumlarla ortak projeler yapmak, yeni projeler üretmek veya bu konuda uzman kişi ve kuruluşlara projeler hazırlatmak,
ı) Yurt içinde ve yurt dışında üniversite ve diğer kurumlarla yapılacak iş birliği ilkelerini Senatonun görüşünü de alarak belirlemek, işleyişini sağlamak ve iş birliğine ilişkin YÖK’ün onayına sunulacak anlaşma ve protokolleri onaylamak,
i) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlara ilişkin Senato kararlarını onaylamak,
j) Üniversite bünyesinde fakülte, enstitü, yüksekokul, İngilizce hazırlık sınıfı kurulması; bölüm, ana bilim, ana sanat dallarıyla uygulama ve araştırma, sürekli eğitim merkezleri, konservatuar, kongre merkezi, müze işletilmesi, eko-teknopark açılması, birleştirilmesi veya kapatılması hakkındaki önerilere ilişkin kararlar almak, onay gerektiren kararları YÖK’e sunmak,
k) YÖK tarafından yapılacak denetimlere ait raporları değerlendirip gerekli önlemlere ilişkin kararlar almak,
l) Üniversitede eğitim-öğretimin kalite ve standartlarının belirlenmesi ve uygulanması konusunda gerekli önlemleri almak,
m) Rektörlüğün boşalması halinde, YÖK’ün olumlu görüşü üzerine, en çok altı ay için, uygun görülecek bir Rektör yardımcısını vekâleten Rektörlüğe atamak,
n) Üniversite tüzel kişiliğini temsil etmek,
o) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
Başkan ve başkan vekili
MADDE 7 (1) Başkan; Mütevelli Heyet adına Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder ve Mütevelli Heyetin bütün yetkilerini kullanır. Başkan, Üniversite organlarının çalışmalarını ve performanslarını izleyip gerekli gördüğü konularda izlenimlerini ve yapılan çalışmaların sonuçlarını Mütevelli Heyete belirli dönemlerde bildirir.
(2) Başkan görev başında olmadığı sürelerde Başkan vekillerinden birisini yerine vekalet etmek üzere  görevlendirir.
Başkanın görevleri
MADDE 8 (1) Başkanın görevleri şunlardır:
a) Mütevelli Heyet adına Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek,
b) Mütevelli Heyeti temsil etmek,
c) Üniversitenin harcama yetkilisi (ita amiri) görevini yapmak,
ç) Mütevelli Heyet toplantılarının gündeminin hazırlanmasını sağlamak ve bu toplantılara başkanlık etmek,
d) Gündeme ilişkin konularda Mütevelli Heyet üyelerine uygun gördüğü görevleri vermek,
e) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanlarıyla diğer personelin sözleşmelerini, atamalarını, terfilerini ve görevden alınmalarını Mütevelli Heyet adına onaylamak,
f) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
Başkan vekilinin görevleri
MADDE 9 (1) Başkan vekili, ilgili mevzuat hükümlerine göre ve Başkan tarafından verilen görevleri yapar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik ve İdari Organlar, Yöneticiler ve Görevleri
Rektör
MADDE 10 (1) Rektör, YÖK’ün olumlu görüşü alınarak Mütevelli Heyet tarafından dört yıl süre için atanır. Rektör, görev süresi dolmadan atandığı usulle görevden alınabilir. Görev süresi biten Rektör yeniden atanabilir.
(2) Rektör adayı; Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
Rektörün görevleri
MADDE 11 (1) Üniversitenin ve bağlı birimlerinin bilimsel ve idari gözetim ve denetimlerinin yapılmasından ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasından, takip ve kontrol edilmesinden ve sonuçlarının alınmasından birinci derecede yetkili ve sorumlu olan Rektörün görevleri şunlardır:
a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek,
b) Her öğretim yılı sonunda bölüm başkanlarınca dekanlara ve yüksekokul müdürlerine, onlar tarafından da Rektörlüğe sunulacak eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle gelecek yılın çalışma planlarına ilişkin raporları değerlendirip gereğini yapmak,
c) YÖK tarafından yapılan denetimlere ait rapor suretleri ve raporda yerine getirilmesi istenen hususları, bunlar için alınan önlemler ile yapılan çalışmaları zamanında Mütevelli Heyete bildirmek,
ç) Her eğitim öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında Mütevelli Heyete bilgi vermek,
d) Üniversitenin bütçesini, akademik ve idari personel ihtiyaçlarıyla yatırım ihtiyaç ve programlarını, ilgili birimlerin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlayıp Mütevelli Heyete sunmak,
e) Gerekli görülen hallerde Başkanın da onayını alarak öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek,
f) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak,
g) Mütevelli Heyet toplantılarına katılmak,
ğ) İlgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
Rektör yardımcıları ve görevleri
MADDE 12 (1) Rektör, Üniversitenin akademik, idari, mali ve öğrenci işlerinde kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi Rektör yardımcısı olarak seçer.
(2) Rektörün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görev süresi sona erer. Rektör gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir.
(3) Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Rektör atanır.
(4) Rektör yardımcılarının atanması veya değiştirilmesi Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile yapılır.
Senato ve görevleri
MADDE 13 (1) Senato; Rektörün başkanlığında, Rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesinden oluşur. Senato; her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senatoyu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
(2) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında Senato toplantılarına Öğrenci Konseyi Başkanı da katılır.
 (3) Senato; Üniversitenin akademik faaliyetleri ile ilgili konularda karar alır, Mütevelli Heyet tarafından intikal ettirilen konularda görüş bildirir ve ilgili mevzuat hükümleriyle Senatoya verilen diğer görevleri yapar. Senatonun raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.
Üniversite yönetim kurulu ve görevleri
MADDE 14 (1) Üniversite Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, dekanlar ile Üniversiteye bağlı öğretim birimlerini ve alanlarını temsil edecek şekilde Senato tarafından dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.
(2) Rektör, gerektiğinde Üniversite Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmadan Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.
(3) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında Öğrenci Konseyi Başkanı da Üniversite Yönetim Kurulu toplantısına katılır.
(4) Üniversite Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Üniversite Genel Sekreteri yapar.
(5) Üniversite Yönetim Kurulu; Üniversitenin yönetimiyle ilgili olarak Rektörün getireceği konularda kararlar alır, önerilerde bulunur, fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlar, ilgili mevzuat hükümleriyle Üniversite Yönetim Kuruluna verilen diğer görevleri yapar, Üniversitenin yabancı öğrenci, dikey geçiş ve yatay geçiş kontenjanlarını karara bağlayarak onay için Mütevelli Heyete sunar.
İdari teşkilat, genel sekreter ve görevleri
MADDE 15 (1) Üniversite idari teşkilatının başı Genel Sekreterdir. Genel Sekreter, idari teşkilatın çalışmasından Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı sorumludur.
(2) İdari teşkilat, idari personel ve bunların çalışma usul ve esasları, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Rektör tarafından düzenlenir ve Mütevelli Heyet onayı ile uygulamaya konulur.
(3) Genel Sekreter, Rektöre doğrudan bağlı olarak Üniversitenin idari işlerinden sorumlu yöneticisidir. Genel Sekreterin atanması ve görevden alınması Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin onayı ile olur.
(4) Genel Sekreterin görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin insan kaynaklarının yönetimi, öğrenci işleri, stratejik plan ve bütçe hazırlanması ile diğer mali işler, tesislerin işletilmesi ve onarımı, bakımı, temizliği, korunması ve güvenliğinin sağlanması, her türlü malzeme alımı ve satımı işlemleri ile demirbaş kayıtlarının tutulması, kütüphane ve bilişim sistemleri, kültürel etkinlikler, basın ve halkla ilişkiler ve yazışmaların düzenlenmesini yapmak,
b) Mütevelli Heyetin, Senatonun ve Üniversite Yönetim Kurulunun raportörlük hizmetlerini yürütmek,
c) Rektörün vereceği diğer görevleri yapmak.
Dekan ve görevleri
MADDE 16 (1) Dekan; Rektörce, Üniversitenin içinden veya dışından önerilen üç profesör arasından Mütevelli Heyet tarafından üç yıl süre ile seçilir ve atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan ihtiyaç halinde fakültenin öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi yardımcı olarak seçer. Dekan yardımcıları, Rektörün önerisiyle Mütevelli Heyet tarafından üç yıl için atanır. Dekana, görevi başında olmadığı sürede yardımcılarından veya bölüm başkanlarından birisi vekalet eder.
(2) Dekan, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen görevleri yapar.
Fakülte/enstitü/yüksekokul kurulu ve yönetim kurulları ile görevleri
MADDE 17 (1) Fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulu ve yönetim kurulları, 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre oluşturulur.
(2) Fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulu ve yönetim kurulları, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen görevleri yapar.
Enstitü/yüksekokul müdürü ve görevleri
MADDE 18 (1) Enstitü müdürü ilgili dekanlıkların görüşü alınarak; yüksekokul müdürü adayları ise Rektör tarafından belirlenerek Mütevelli Heyetin onayına sunulur. Enstitü/yüksekokul müdürünün görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren Müdür yeniden atanabilir.
(2) Enstitü/yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen görevleri yapar.
Bölüm başkanı ve görevleri
MADDE 19 (1) Bölüm başkanı; ilgili bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri arasından dekan tarafından Rektöre önerilir. Bölüm başkanının ataması, o bölümü oluşturan anabilim veya ana sanat dalı başkanlarının onbeş gün içinde verecekleri olumlu görüş dikkate alınarak, Mütevelli Heyet kararı üzerine Rektör tarafından yapılır. Bölüm başkanının görev süresi üç yıldır. Süresi biten bölüm başkanı tekrar atanabilir. Bölüm başkanı görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır.
(2) Bölüm başkanı ilgili mevzuat hükümleriyle verilen görevleri yapar.
Bölüm kurulu ve görevleri
MADDE 20 (1) Bölüm kurulu; bölüm başkanının başkanlığında, 18/2/1982 tarihli ve 17609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği hükümlerine göre oluşturulur. Bölüm kurulu, bölüm başkanınca tespit edilen gündemi görüşmek üzere, eğitim-öğretim yılı süresince ayda en az bir defa toplanır.
(2) Bölüm kurulu; bölümün eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin programlanması, araç, gereç ve fiziksel imkanlardan en etkin biçimde yararlanmak için gerekli planların ve iş birliği esaslarının hazırlanması hususunda görüş bildirir. Bölüm kurulunca hazırlanan öneriler, bölüm başkanının onayından sonra uygulamaya konulur.
(3) Bölüm kurulu, her akademik yıl sonunda bölümün bir sonraki yıla ait bütçesine ve öğrenci kontenjanlarının belirlenmesine ilişkin önerilerini hazırlar.
Öğretim elemanları
MADDE 21 (1) Öğretim elemanları Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin kararı ile atanır.
(2) Öğretim elemanlarının seçilmesinde ve atanmasında Devlet yükseköğretim kurumlarındaki atama koşullarına ilaveten Mütevelli Heyetçe gerekli görülen koşullar da aranır.
(3) Devlet yükseköğretim kurumlarında çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla bu kurumlardan çıkarılmış kişiler Üniversitede görev alamazlar.
(4) Öğretim elemanlarının akademik unvanlara yükselmeleri hakkında, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yabancı uyruklu öğretim elemanları
MADDE 22 (1) Üniversitede sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları, ilgili fakülte, enstitü/yüksekokul yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görüşü alınarak Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin kararı ile atanır. Bu atama veya görevlendirmelerde YÖK’ün olumlu görüşünün alınması gerekir.
(2) Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının ücretleri, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre Mütevelli Heyetçe belirlenir.
(3) Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının öğretim görevleri hakkında, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmeliğin aylıklı öğretim elemanlarına ilişkin hükümleri uygulanır.
(4) Yurtdışından konuk olarak gelen öğretim üyeleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde öğretim ve araştırma yapmak amacıyla belirli sürelerle Üniversitede görevlendirilebilir.
Öğretim elemanı yetiştirme
MADDE 23 (1) Üniversitede, ilgili mevzuat hükümlerine ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yurt içinde ve dışında öğretim elemanı yetiştirilir.
Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme
MADDE 24 (1) Öğretim elemanları Mütevelli Heyetçe belirlenen esaslara göre yurt içinde ve yurt dışında görevlendirilebilir.
Üniversite içi bilimsel denetim
MADDE 25 (1) Öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetimleri; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın, seminer ve uygulama faaliyetleri üzerinden yapılır.
(2) Her öğretim yılı sonunda bölüm başkanı, bölümünün bir önceki yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle, gelecek yıldaki çalışma planını belirten raporu, bağlı bulunduğu dekana, enstitü/yüksekokul müdürüne sunar. Dekan, enstitü veya yüksekokul müdürü, kendi kanaatini de ekleyerek bu raporları Rektöre sunar. Rektör, rapor ve görüşleri değerlendirerek gerekli tedbirleri alır ve sonucu Başkana bildirir.
(3) Her öğretim elemanı, bilimsel araştırmalarının, yayınlarının ve verdiği dersler ile yönettiği seminerlerin ve uygulamaların listesini; yurt içinde ve dışında yapılan bilimsel kongrelerdeki tebliğlerinin birer örneğini, bağlı bulunduğu birim yöneticisi aracılığıyla Rektöre sunmak zorundadır. Yayımlanmayan eserlerin de birer kopyası verilir.
(4) Öğretim elemanlarının bilimsel yayınları için Üniversitede özel arşiv tutulur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Dili, Öğrenci Kabulü, Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi
ve Sosyal Hizmetler
Öğretim dili
MADDE 26 (1) Üniversitede öğretim dili İngilizce'dir. Türkçe verilmesi gereken dersler hariç, bütün dersler İngilizce verilir; bu derslerin sınavları ve ödevleri İngilizce yapılır. Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetin kararı, YÖK’ün onayı ile Üniversitenin bazı eğitim-öğretim birim ve programlarında kısmen veya tamamen Türkçe veya İngilizce dışında eğitim yapılmasına veya İngilizce dışında yabancı dillerin zorunlu ders olarak okutulmasına karar verilebilir.
Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi
MADDE 27 (1) Üniversiteye yeni başlayacak öğrencilerin, öğretim yılı başında açılacak İngilizce yeterlik sınavına katılmaları ve başarısız olmaları halinde Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunda İngilizce hazırlık sınıfına devam etmeleri zorunludur. Rektörlüğün önerisi üzerine, Mütevelli Heyetçe kabul edilen eşdeğer sınavlardan geçerli puan alan öğrenciler, İngilizce hazırlık sınıfından muaf sayılır.
(2) Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerin, kaydoldukları lisans veya lisansüstü programlarda öğrenimlerine başlayabilmeleri için hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir.
(3) Öğrencilerin, hazırlık sınıfında geçirdikleri öğrenim süresi; kayıt oldukları lisans veya lisansüstü program için 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde öngörülen sürelerden sayılmaz.
Üniversiteye öğrenci kabulü
MADDE 28 (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına kabul edilecek öğrenciler aşağıda belirtilmiştir:
a) ÖSYM tarafından merkezi sistemle yerleştirilen öğrenciler,
b) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlere, o öğretim yılı için geçerli puan ile şartlara sahip Üniversite tarafından yapılacak özel yetenek sınavını başarmış olan öğrenciler,
c) İlgili mevzuat hükümlerine göre alınacak yabancı öğrenciler.
(2) Diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrenciler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre kabul edilir.
(3) Lisansüstü öğretim programlarına, ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrenci kabul edilir.
Öğrenciler için sosyal hizmetler
MADDE 29 (1) Üniversitede öğrencilere yönelik olarak, 2547 sayılı Kanunun 47 nci maddesi hükümlerine göre sosyal hizmet faaliyetleri sunulur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler
Mali kolaylıklar
MADDE 30 (1) Üniversite, 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade eder.
Üniversitenin gelir kaynakları
MADDE 31 (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:
a) Kurucu Vakıfça yapılacak bağış ve yardımlar,
b) Araştırma, geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleriyle, halka açık sürekli eğitim hizmetlerinden elde edilecek gelirler,
c) Öğrencilerden alınacak eğitim-öğretim ücretleri,
ç) Yayın ve satış gelirleri,
d) Üniversitece usulüne uygun şekilde kurulacak işletmelerden ve kurulu işletmelere iştiraklerden elde edilecek gelirler,
e) Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar,
f) Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler.
(2) Mütevelli Heyet ve Rektör tarafından, Üniversite gelirlerinin artırılması için mali kaynakların temini için gerekli tedbirler alınır.
(3) Üniversitenin gelirleri, geçici olarak dahi Kurucu Vakıf malvarlığına veya hesaplarına intikal edemez.
Tesislerin işletilmesi
MADDE 32 (1) Üniversite bünyesinde restoran, kafeterya, kantin olarak hizmet verebilecek yerler ile diğer tesislerin işletilmesine ilişkin esaslar; Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Mütevelli Heyetin onayı ile belirlenir ve uygulamaya konulur.
Alım, satım, yapım ve kiralama işleri
MADDE 33 (1) Üniversitenin alım, satım, yapım, onarım ve kiralama işleri; ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Harcama yetkilisi ve mali denetim
MADDE 34 (1) Üniversitenin harcama yetkilisi (ita amiri) Başkandır. Başkan bu yetkisinin bir kısmını Mütevelli Heyet kararı ile Rektöre devredebilir.
(2) Üniversitenin mali denetimi Mütevelli Heyet ve YÖK tarafından yapılır.
Üniversiteye ait mallar
MADDE 35 (1) Üniversiteye ait gayrimenkuller ve ayni haklar Üniversite adına tapuya tescil edilir. Her türlü araç, gereç ve demirbaşlar da ayniyat kayıt defterine kaydedilip kayıtlar usulüne uygun şekilde muhafaza edilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Araştırma ve geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri
MADDE 36 (1) Üniversite öğretim elemanlarının ve yöneticilerinin girişimleriyle elde edilecek araştırma ve geliştirme projeleri, Rektörün başkanlığında oluşturulan proje değerlendirme komitesi tarafından incelenir, değerlendirilir ve karara bağlanır. Karar hakkında Rektör tarafından Mütevelli Heyete bilgi sunulur. Başvurular değerlendirilirken projenin Üniversitenin eğitim ve araştırmalarına üst düzeyde katkısı, Üniversiteye sağlayacağı gelir ve diğer hususlar göz önünde bulundurulur.
(2) Bu tür projelerin, Rektörlük tarafından ilgili uygulama ve araştırma merkezlerince yürütülmesi sağlanır.
(3) Tam zamanlı öğretim üyelerinin Üniversite içinde ve dışında danışmanlık yapmaları hakkında, proje değerlendirme komitesinin görüşü alınarak Rektör tarafından karar verilir.
Özlük hakları
MADDE 37 (1) Üniversitede görev alacak akademik ve idari personelin çalışma esasları hakkında, 2547 sayılı Kanunun Devlet üniversiteleri için öngörülen hükümleri; aylık ve diğer özlük hakları hakkında ise, 4857 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
(2) Üniversitenin akademik personele öğrenime ara verilen zamanlarda kullanılmak üzere yılda toplam olarak en çok bir ay ücretli izin verilebilir. Üniversite personelinin izin işleri hakkında, 4857 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
(3) Rektör yardımcıları, dekanlar ve enstitü/yüksekokul müdürlerinin izinleri Rektör tarafından, Rektörün izinleri Başkan tarafından verilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 38 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 39 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 40 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.
 

Bu haber 5100 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Kültür

Açık Hava Tiyatrosu Nilüfer konseri ile açılıyor

Açık Hava Tiyatrosu Nilüfer konseri ile açılıyor 26 Ekim 2013 Cumartesi günü Feridun Düzağaç - Ogün Sanlısoy düetleri eşliğinde NİLÜFER konseri ile hizmet vermeye b...

TALSİ GÜNEŞİ ALANYADA

TALSİ GÜNEŞİ ALANYADA Alanyada, 12. Uluslararası Alanya Turizm ve Sanat Şenliği coşkusu devam ediyor. 6 ülkeden Kardeş Şehir Belediye Baş...

GOOGLE TRANSLATE

Yörüklerde Göç ve Yasam-106 Ocak 2023

EN ÇOK OKUNANLAR

20 Bisiklet Oyunu


20 BİSİKLET OYUNUHAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

AHEP UNIVERSTY

HESTOUREX

PATRONUMDAN.COM


ÜCRETSİZ İLAN VERhttp://www.tafisa.org/


TAFISAhttp://www.his.gov.tr/


HİS-Herkes için SporVelo city 2021


 

Copyrigt by ALDOSK © 2010 Tüm Hakkı Saklıdır. Ajans haberlerinin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak kesinlikle yasaktır. Portalımızda yayınlanan diğer haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapy: MyDesign Haber Sistemi